Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

Προκήρυξη για 40 θέσεις εργασίας στο Μουσείο Ακρόπολης

Oι ενδιαφερόμενοι που καλύπτουν τα προσόντα της ειδικότητας πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους εντός 10 ημερών από την δημοσίευση της προκήρυξης


Σαράντα προσλήψεις θα κάνει το Μουσείο της Ακρόπολης σύμφωνα με προκήρυξη που εξέδωσε σήμερα και οι θέσεις που θα καλυφθούν αφορούν την ειδικότητα ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας.

Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια οκτώ μηνών.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την προκήρυξη για τις προσλήψεις στο Μουσείο της Ακρόπολης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα (40) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που καλύπτουν τα προσόντα της ειδικότητας να καταθέσουν τις αιτήσεις τους εντός 10 ημερών από την δημοσίευση της .

Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά.
www.bankingnews.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...