Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2011

Βρέθηκε λύση για το Μακεδονία Παλλάς

English: Makedonia Palace Hotel night view. Th...
Image via Wikipedia
Από τις 14 Ιανουαρίου θα ξανανοίξει τις πύλες του το Μακεδονίας Παλλάς όπως αποφάσισε το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Το 95% των εργαζομένων δεν θα χάσει τη δουλειά του.

Οι όροι που θα ισχύουν τούδε και στο εξής, όπως τους αποφάσισε το ΔΣ του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ

* Η διάρκεια της ιδιότυπης σύμβασης παραχώρησης της χρήσης του ξενοδοχείου θα αρχίζει την 14η Ιανουαρίου 2012 και θα λήγει την 31η Οκτωβρίου 2012.
* Το Ίδρυμα θα διατηρεί το δικαίωμα, όπως με μονομερή δήλωσή του παρατείνει τη διάρκεια μέχρι 3 κατ' ανώτατο όριο μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι η περί παρατάσεως δήλωση περιέλθει στην αντισυμβαλλομένη εταιρεία, το αργότερο μέχρι 31ης Μαΐου 2012.
* Το αντάλλαγμα, που οφείλεται στο Ίδρυμα για τη συνέχιση της εκμετάλλευσης, ορίζεται σε 5.000 ευρώ ανά μήνα. Με το τέλος της περιόδου, η αντισυμβαλλομένη εταιρεία θα καταβάλει στο Ίδρυμα πέραν του άνω ποσού και τα τυχόν καθαρά κέρδη προ τόκων και αποσβέσεων από την εκμετάλλευση του ξενοδοχείου. Το Ίδρυμα θα έχει δικαίωμα πρόσβασης και ελέγχου στα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων της χρήσης.
* Η εταιρεία θα παραδώσει στο Ίδρυμα τραπεζική εγγυητική επιστολή σε πρώτη ζήτηση, ύψους 100.000 ευρώ, ως εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων του συμφωνητικού.
* Η εταιρεία θα δεσμευθεί να επαναπροσλάβει σταδιακά και το αργότερο εντός 45 ημερών από την έναρξη της ιδιότυπης σύμβασης το 95% των μόνιμων θέσεων εργασίας, που είχε από την 1η Ιανουαρίου 2011.
* Στην ασφάλιση του ξενοδοχείου (ακινήτου και εξοπλισμού), που θα προβεί η αντισυμβαλλομένη εταιρεία με έξοδά της, θα περιληφθεί όρος περί εκχώρησης του ασφαλίσματος στο Ίδρυμα, σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου.
* Κατά τα λοιπά, ο τρόπος λειτουργίας και εκμετάλλευσης του ξενοδοχείου θα ρυθμίζεται από τους σχετικούς όρους του μισθωτηρίου, προσαρμοζόμενους ανάλογα.

 spnews.gr
Enhanced by Zemanta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Κάντε το σχόλιό σας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...